Bảng giá phụ kiện fkk

Bảng giá phụ kiện FKK cập nhật mới nhất 2020

Khách hàng tham khảo trực tiếp hoặc tải bảng giá đầy đủ tại đây: Bảng giá đại lý phụ kiện FKK 2020

bảng giá phụ kiện fkk cập nhật mới nhất 2020

Bảng giá co hàn FKK

Khách hàng tham khảo bảng giá co hàn FKK theo các kích thước sau đây:

 • Co hàn 15A
 • Co hàn 20A
 • Co hàn 25A
 • Co hàn 32A
 • Co hàn 40A
 • Co hàn 50A
 • Co hàn 65A
 • Co hàn 80A
 • Co hàn 100A
 • Co hàn 125A
 • Co hàn 150A
 • Co hàn 200A
 • Co hàn 250A

bảng giá co hàn fkk 2020

Bảng giá bầu giảm đồng tâm FKK

Bảng giá bầu giảm đồng tâm theo các kích thước sau đây:

 • Bầu giảm đồng tâm 20: 15
 • Bầu giảm đồng tâm 25: 20, 15
 • Bầu giảm đồng tâm 32: 25, 20, 15
 • Bầu giảm đồng tâm 40: 32, 25, 20, 15
 • Bầu giảm đồng tâm 50: 40, 32, 25, 20, 15
 • Bầu giảm đồng tâm 65: 50, 40, 32, 25, 20
 • Bầu giảm đồng tâm 80: 65, 50, 40, 32, 25
 • Bầu giảm đồng tâm 100: 80, 65, 50, 40, 32
 • Bầu giảm đồng tâm 125: 100, 80, 65, 50
 • Bầu giảm đồng tâm 150: 125, 100, 80, 65

bảng giá bầu giảm đồng tâm 2020

Bảng giá tê giảm FKK

Bảng giá tê giảm theo các kích thước sau:

 • Tê giảm 20: 15
 • Tê giảm 25: 20, 15
 • Tê giảm 32: 25, 20, 15
 • Tê giảm 40: 32, 25, 20
 • Tê giảm 50: 40, 32, 25, 20
 • Tê giảm 65: 50, 40, 32, 25, 20, 15
 • Tê giảm 80: 65, 50, 40, 32, 25, 20, 15
 • Tê giảm 100: 80, 65, 50, 40, 32, 25, 20, 15
 • Tê giảm 125: 100, 80, 65, 50, 40, 32, 25, 20, 15
 • Tê giảm 150: 125, 100, 80, 65, 50, 40, 32, 25, 20, 15

bảng giá tê giảm fkk 2020

Bảng giá tê đều – chén hàn FKK

Bảng giá tê đều – chén hàn theo các kích thước sau:

 • Tê đều – Chén hàn: 15A
 • Tê đều – Chén hàn: 20A
 • Tê đều – Chén hàn: 25A
 • Tê đều – Chén hàn: 32A
 • Tê đều – Chén hàn: 40A
 • Tê đều – Chén hàn: 50A
 • Tê đều – Chén hàn: 65A
 • Tê đều – Chén hàn: 80A
 • Tê đều – Chén hàn: 100A
 • Tê đều – Chén hàn: 125A
 • Tê đều – Chén hàn: 150A

bảng giá tê đều fkk 2020