Tê hàn

Tê hàn

Tê đều đen

12,800319,800
19,000517,100
17,300431,800
14,100383,000